مکس بورس

-تحلیل تکنیکال کلیه نمادهای بورسی Archives - صفحه 3 از 7 - مکس بورس

- بار
تحلیل تکنیکال شیراز

تحلیل تکنیکال شیراز

تحلیل تکنیکال شیراز در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال پتروشیمی شیراز با نماد شیراز میپردازیم.با ما همراه باشید. تحلیل تکنیکال شیراز بر اساس گزارش حسابرسی نشده پتروشیمی شیراز در دوره 9 ماهه منتهی به 97/09/30 به ازای هر سهم 849 ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 259 ریال زیان شناسایی کرده بود که این سودآوری بیشتر ناشی از افزایش 162٪ سود عملیاتی و […]

- بار
تحلیل تکنیکال کمنگنز

تحلیل تکنیکال کمنگنز

تحلیل تکنیکال کمنگنز در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال معادن منگنز ایران با نماد کمنگنز میپردازیم.با ما همراه باشید. تحلیل تکنیکال کمنگنز بر اساس گزارش حسابرسی نشده معادن منگنز ايران در دوره 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 به ازای هر سهم 738 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 293٪ رشد داشته که بیشتر ناشی از افزایش 94٪ درآمدهای عملیاتی و متعاقبا رشد 713% سود عملیاتی شرکت بوده است.این شرکت براساس […]

- بار
تحلیل تکنیکال پرداخت

تحلیل تکنیکال پرداخت

تحلیل تکنیکال پرداخت در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال به پرداخت ملت با نماد پرداخت میپردازیم.با ما همراه باشید. تحلیل تکنیکال پرداخت پرداختبه پرداخت ملت دردوره 1 ماهه منتهی به 97/12/29 مبلغ 1,382 میلیارد ریال درآمد داشته استاین شرکت براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 مبلغ 16,065 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25% رشد داشته است. پرداختبر اساس گزارش حسابرسی نشده به پرداخت ملت […]

- بار
تحلیل تکنیکال شپارس

تحلیل تکنیکال شپارس

تحلیل تکنیکال شپارس در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال بین المللی محصولات پارس با نماد شپارس میپردازیم.با ما همراه باشید. تحلیل تکنیکال شپارس شپارسبر اساس گزارش حسابرسی نشده بین المللی محصولات پارس در دوره 6 ماهه منتهی به 1397/12/29 به ازای هر سهم 249 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24,800٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 113٪ فروش میباشد.این شرکت براساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی […]

- بار
تحلیل تکنیکال اتکام

تحلیل تکنیکال اتکام

تحلیل تکنیکال اتکام در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال شرکت بیمه اتکایی امین با نماد اتکام میپردازیم.با ما همراه باشید. تحلیل تکنیکال اتکام اتکامبر اساس گزارش حسابرسی نشده بیمه اتکایی امین در دوره 6 ماهه منتهی به 1397/12/29 به ازای هر سهم 132 ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری سرمایه ی خود را 20٪ افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم […]

- بار
تحلیل تکنیکال هرمز

تحلیل تکنیکال هرمز

تحلیل تکنیکال هرمز در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز میپردازیم.با ما همراه باشید. تحلیل تکنیکال هرمز هرمزبر اساس گزارش حسابرسی نشده فولاد هرمزگان جنوب در دوره 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 به ازای هر سهم 953ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 627٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 30٪ فروش و نیز افزایش 1,750٪ سایر درآمدهای عملیاتی میباشد.این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال […]

- بار
تحلیل تکنیکال وثنو

تحلیل تکنیکال وثنو

تحلیل تکنیکال وثنو در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری ساختمانی نوین با نماد وثنو میپردازیم.با ما همراه باشید. تحلیل تکنیکال وثنو از ابتدا میبایست گفت وثنو از تابلوی پایه ب بوده و نماد پرریسکی محسوب میگردد. وثنو بر اساس گزارش حسابرسی نشده سرمایه گذاری ساختمانی نوین در دوره 6 ماهه منتهی به 1397/12/29 به ازای هر سهم 472 ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 438٪ رشد داشته که […]

- بار
تحلیل تکنیکال گروه مپنا

تحلیل تکنیکال گروه مپنا

تحلیل تکنیکال گروه مپنا در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال گروه مپنا با نماد رمپنا میپردازیم.با ما همراه باشید. تحلیل تکنیکال گروه مپنا بر اساس گزارش حسابرسی نشده گروه مپنا در دوره 3 ماهه منتهی به 97/04/31 به ازای هر سهم 32 ریال سود محقق کرده است .مپنا در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100درصدی از سود انباشته را به ثبت رسانده و با اعمال سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سود هر […]

- بار
تحلیل تکنیکال ونفت

تحلیل تکنیکال ونفت

تحلیل تکنیکال ونفت در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت نفت با نماد ونفت میپردازیم و تحلیل بنیادی ونفت را به فرصتی دیگر موکول میکنیم.با ما همراه باشید. تحلیل تکنیکال ونفت ونفتبر اساس گزارش حسابرسی نشده سرمایه گذاری صنعت نفت در دوره 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 به ازای هر سهم 95 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 375٪ افزایش داشته که بیشتر ناشی از رشد […]

- بار
تحلیل تکنیکال وپسا

تحلیل تکنیکال وپسا

تحلیل تکنیکال وپسا در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری پتروشیمی ساختمان خلیج فارس با نماد وپسا از بازار پایه ب فرابورس میپردازیم.باید توجه داشت نمادهای بازار پایه بسیار پرریسک میباشند و هرگز نمیبایست با سرمایه اصلی در آنها سرمایه گذاری نمود(جهت مدیریت پرتفو به مطلب مدیریت ریسک و ریوارد در بخش آموزش وبسایت مراجعه فرمایید).با ما همراه باشید. تحلیل تکنیکال وپسا وپسابر اساس گزارش حسابرسی نشده  سرمایه گذاری پتروشیمی ساختمان خلیج فارس در […]